Ametikooli ja ettevõtte koostöövõimalused

Ettevõtte antud õpiülesanded

Koostööprojektid ettevõtetega, kus õppijad lahendavad mõnd ettevõttele olulist probleemi või panustavad mõne töölõigu tegemisel, on õppijatele arendavad ja teretulnud.

Selliste õpiülesannete vastu võtmist ja koostööprojektide algatamist peame ametikoolis siiski igal üksikjuhul eraldi kaaluma. Tuleb:

  • Leida õpperühm, kellele pakutav ülesanne on jõukohane
  • Hinnata, kas ülesanne aitab saavutada õppekavas ette nähtud õpiväljundeid
  • Hinnata, kas ülesande täitmise ajaraam on realistlik. Näiteks: kui ülesannet sooritavad täiskasvanud õppijad tsükliõppes, siis võib selleks rohkem aega kuluda kui päevaõppe õppijate puhul.

Kuna õppijad alles õpivad eriala, ei pruugi neil alati olla sellist vilumust ja kiirust, kui juba kogenud professionaalidel. Koostööprojektide õnnestumise ja mõlemapoolse rahulolu aluseks on hea koostöö ettevõtte ja ametikoolipoolsete juhendajate vahel ning ettevõtte esindaja poolne valmidus õppijatele ülesannet selgitada ja  tagasisidestada.

Ametikoolil on väga hea meel, kui selliseid koostööpakkumisi tehakse ja neid saab ellu viia. Selleks võta ühendust ametikooli üldkontaktidel või vastava õppesuuna juhtõpetajaga.

Vaata koostööprojektide näiteid siit>

Osalemine kooli õppekava loomises

Uusi tasemeõppe õppekavasid saab luua kahel viisil:

Riiklik õppekava 

Kutsekeskhariduse õppekava koostatakse kutseharidusstandardi ja vastava riikliku õppekava (RÕK) alusel. RÕK koostatakse koostöös sotsiaalpartneritega ettevõtetest/asutustest, võttes aluseks kutseharidusstandardi, asjaomased kutsestandardid ja gümnaasiumi riikliku õppekava.  

Riikliku õppekava alusel koostatakse ametikoolis kooli õppekava, mille üld- ja põhiõpingute moodulid põhinevad RÕK-l. Õppijate kutseoskuste ja/või võtmekompetentside arendamist toetavad asjakohased valikõpingute moodulid, mida ametikool võib vajadusel lisada või muuta vastavalt tööandjate või vilistlaste või õppijate tehtud tagasisidele. 

Ametikoolil peab selleks olema tähtajaline õigus viia läbi tasemeõpet asjaomases õppekavarühmas. Kui ametikool soovib avada õppe täiesti uuel õppekaval, siis esitab ta kirjaliku taotluse HTMi koos õppekava ideekavandiga, milles põhjendab õppekava avamise vajalikkust. 

Kooli õppekava 

Kooli õppekava koostamisega seonduvad regulatsioonid tulenevad kutseõppeasutuse seadusest, mida omakorda täpsustab kutseharidusstandard. Õppekava loomise aluseks peavad olema kooli nõunike kogu ja sotsiaalpartnerite kirjalikud arvamused. Sotsiaalpartnerid annavad sisendi, kas tööturul on vajadust plaanitava õppekava väljundi järele. Kui tegelik vajadus õppekava koostamiseks on olemas, siis kaastakse tööandjaid kooli õppekava väljatöötamisse.  

Kui ametikool soovib avada õppe täiesti uuel õppekaval ja kui õppekava koostamise aluseks ei ole kutsestandard või RÕK, siis esitab ta kirjaliku taotluse HTMi koos õppekava ideekavandiga, sotsiaalpartneri(te) toetuskirja(de)ga, milles põhjendab õppekava avamise vajalikkust. 

Sellisel viisil on ametikoolis käivitunud tasemeõpe veoautojuhi ja bussijuhi erialadel. 

Õpetamine koolis

Tule ja anna üks praktiline koolitund! Kui Sinu tegevusvaldkond on seotud meie kooli erialadega ja Sa tunned, et Sul on midagi meie õpilastele öelda, siis ootame sind külalisõpetajaks. Jaga meie õppijatega, kuidas leida oma unistuste töökoht ja mida selleks juba täna teha. Mis on sinu tegevusvaldkonna head ja vead, mis on see, mis sind täna selles valdkonnas innustab ning mis on sinul meie noortele pakkuda ning kaasa anda.  

Õppekäigud tööandjate juurde

Kõik õpperühmad teevad õpingute jooksul õppekäike oma erialavaldkonna ettevõtete ja asutuste juurde. Koostöös tööandjatega aitavad need heita õppijatel pilgu töömaailma ja õppetööd rikastada.

Tööandja jaoks on õppekäigud võimalus tutvustada karjäärivõimalusi oma ettevõttes/asutuses.

Kui Sinu ettevõtte tegevusvaldkond on seotud meie kooli erialadega, siis kutsu meid endale külla!

Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe annab ettevõttele võimaluse oma töötajate koolitamiseks põhitöö kõrvalt. Samuti on see lisakanaliks oma ettevõttesse uute töökäte leidmisel, kes oma erialaseid baasoskusi pidevalt töö kõrvalt täiendavad.

Töökohapõhine õppe läbi viimiseks peab olema koostatud vastav kooli õppekava.

Riikliku koolitustellimuse alusel loodud õppekohtadel töökohapõhises õppes katab kool õppekulud koolis toimuvate perioodide ulatuses, juhendajate koolituse ning juhendajatele makstava juhendamistasu osas.

Samuti tagab kool õppeperioodi jooksul juhendajate ettevalmistuse töökohapõhises õppes õppijate juhendamiseks lähtuvalt töökohapõhise õppe spetsiifikast. Õppe praktilise osa läbiviimise eest ettevõttes vastutab tööandja.

Töökohapõhise õppe õnnestumiseks on vajalik, et tööandja:

  • nimetab juhendaja, kes soovitavalt on läbinud juhendamise alase koolituse ja kes juhendab õpipoissi, lähtudes õppekavas seatud eesmärkidest;
  • annab õpilasele sobivad tööülesanded (vajadusel arutatakse need ametikooliga läbi), mille täitmine aitab saavutada õppekavas sätestatud õpiväljundid;
  • võimaldab õppijal osa võtta kooli õppetööst, vabastades ta selleks perioodiks töökohustusest ettevõtte juures;
  • tagab õppijale töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele vastavad töötingimused ning tööülesannete täitmiseks vajalikud materjalid ja töövahendid.

Kui soovite oma praeguseid või tulevasi töötajaid koostöös Kuressaare Ametikooliga töökohapõhise õppe raames koolitada, siis võtke ühendust:

Janne Tamm
janne.tamm@ametikool.eelink opens on new page
+372 452 4620

Loe töökohapõhise õppe kohta rohkem> 

Avaldatud 18.08.2023. Viimati muudetud 18.09.2023.