Toetused

Põhikoolijärgsed õpilased

Koolilõuna toetus

Koolilõuna kulud kaetakse riigieelarvest. Koolilõuna toetus on ette nähtud statsionaarses õppes esmaõppe õppekavadel õppivatele kutsekeskhariduseta õpilastele.

Koolilõunat pakutakse kooli kohvikutes õpilaspileti alusel.

Õppekava raames korraldatava praktika kestuse ajaks kannab ametikool toetuse (1 euro päevas) õpilase pangakontole.

Loe täpsemalt seadusest>link opens on new page

Sõidukulude hüvitamine

Sõidutoetus kooli- ja kojusõiduks

  • Õpilaskodus või muus õppetöö perioodiks kasutusele antud eluruumis elavale õpilasele, kes omandab kutsekeskharidust, õpib teise või kolmanda taseme kutseõppes, hüvitatakse õppeasutusse ja tagasi elukohta sõidu kulu arvestusega üks edasi-tagasi sõit nädalas.
  • Õpilaskodus või muus õppetöö perioodiks kasutusele antud eluruumis elavale õpilasele, kes õpib neljanda või viienda taseme kutseõppes, hüvitatakse õppeasutusse ja tagasi elukohta sõidu kulu vastavalt tunniplaanile kuni kaks korda kuus.
  • Iga õppepäev õppeasutusse ja tagasi elukohta sõitvale õpilasele hüvitatakse sõidukulu arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas.

Elukoha andmeid kontrollitakse rahvastikuregistri andmebaasi järgi.

Kui õpilase elukoht asub kohas, kus puudub mõistlik ühistranspordi kasutamise võimalus ja ta kasutab kooli sõiduks isiklikku sõiduvahendit, saab ta taotleda küttetšeki alusel eritoetust sõidukulude katteks.

Kuressaare linna ja Upa õppekompleksi vaheline transport on õpilastele esmaspäevast reedeni korraldatud kooli poolt tasuta.

Õppetoetused

Põhitoetus

Põhitoetust saavad õpilased tähtajaliselt esitatud taotluste põhjal, mille alusel moodustatakse paremusjärjestus õppekavati, lähtudes õppekava nõutavast õppemahu täitmisest ja õpilase õppeedukusest. Paremusjärjestuse moodustamisel eelistatakse kutsekeskhariduse õppekavadel õppivaid õpilasi.

Võrdsete õpitulemuste korral arvestatakse järgmisi paremusnäitajaid:

  1. edukat osalemist erialastel võistlustel või konkurssidel,
  2. osalemist õppetundides,
  3. ühiskondlikku aktiivsust.

Põhitoetuse summa on 60 eurot kuus.

Esimese kursuse õpilasel on õigus taotleda põhitoetust üks kord õppeaastas veebruaris esimese poolaasta õpitulemuste alusel.

Koolis on kehtestatud ka loetelu rikkumistest, mille korral võib peatada või lõpetada põhitoetuse maksmine.

Eritoetus

Eritoetus on õpilasele eraldatav rahaline toetus, kellel on majanduslikult raske olukord või esineb muid õpingute jätkamist takistavaid asjaolusid.

Eritoetuse saamiseks taotluse esitanud õpilaste kohta koostab õppetoetuste komisjon pingerea vastavalt esitatud andmetele.

Üldjuhul on õpilasele makstava eritoetuse suurus kuus igaks aastaks riigieelarvega kehtestatud põhitoetuse suurus.

Eritoetus sõidukulude katteks - blankett>link opens on new page

Avaldatud 23.03.2018. Viimati muudetud 15.10.2023.