Töökohapõhine õpe

Õpipoisi- ehk töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Õpe viiakse läbi ametikooli, õppija ja tööandja koostöös.

Õppe aluseks on kutseõppe õppekava. Õppija täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Osa õppetööst viiakse läbi ametikoolis.

Erialad

Hooldustöötaja 3. tase (10k)

Hooldustöötaja erialal õpitakse eakate hooldamist koduhoolduses, üldhooldekodudes ja hooldustöötajana haiglates.

Koostööpartnerid: Kuressaare Haigla SA, AS Hoolekandeteenused, SA Lääne-Saare Hoolekanne jt

Vaata õppekava>link opens on new page

Kelner (6k)

Vaata õppekava>link opens on new page

Klienditeenindaja kaubanduses (10k)

Vaata õppekava>link opens on new page

Toetused õppijale

Töökohapõhises õppes õppijale laienevad samad toetused, mis statsionaarses õppes õppijatele:

  • Põhitoetus on ühe õppekuu kohta õppijale antav rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks (2023. a 60 eurot). Põhitoetust saavad õppijad pingeridade alusel vastavalt esitatud avaldustele. Pingerea koostamise aluseks on õppeedukus ja õppija aktiivsus. Õppetoetust saab taotleda erialadel, mille pikkus on üle 6 kuu. Toetust määratakse alates 7. õppekuust.
  • Eritoetust saavad taotleda kõik, kellel ilmnevad õpingute jätkamist takistavad asjaolud (näiteks raske majanduslik olukord).
  • Sõidukulude hüvitamist saavad taotleda õpilased marsruudil kodu - õppeasutus - kodu tingimusel, et õpilase rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole kooliga samas asulas.

Kuidas õppima tulla? 

Õppima asumiseks saab esitada sisseastumisavalduse ametikooli linna õppehoones tööpäeviti kell 8-16.30 või sais.ee keskkonnas.

Sisseastumisdokumendid:

  • Haridust tõendav dokument
  • Foto (saab teha kohapeal)
  • Tervisetõend (abikelneri ja abikoka erialal)

Tagasiside vilistlastelt

Miks asusid õppima töökohapõhisesse õppesse?

„Soovisin saada kutsetunnistust“

„Minu soov oli, et saaksin sellel alal tööd. Mul vedas, kuna sain koheselt ka praktikakoha, kus nüüdseks töötan“

„Leida oma tööalastele küsimustele vastused, saada suuremat enesekindlust, laiendada silmaringi ja teadmisi oma erialal“

Miks soovitaksid töökohapõhist õppevormi teistele?

„Suurepärane võimalus töö kõrvalt ennast täiendada“

„See õpe annab väga tugeva põhja, mille abil saab edasi õppida ning laiendada oma silmaringi ning oskusi“

„Sest tänu sellele sain mina omale huvitava töö, toredad töökaaslased ja kooliaeg oli huvitav“

Ettevõttele

Õpipoisiõpe annab ettevõttele võimaluse oma töötajate koolitamiseks põhitöö kõrvalt. Samuti on see lisakanaliks oma ettevõttesse uute töökäte leidmisel, kes oma erialaseid baasoskusi pidevalt töö kõrvalt täiendavad.

Töökohapõhine õpe viiakse läbi vastava kutse- või eriala õppekava alusel, mis on avaldatud kooli veebilehel.

Riikliku koolitustellimuse alusel loodud õppekohtadel töökohapõhises õppes katab kool õppekulud koolis toimuvate perioodide ulatuses, juhendajate koolituse ning juhendajatele makstava juhendamistasu osas.

Samuti tagab kool õppeperioodi jooksul juhendajate ettevalmistuse töökohapõhises õppes õppijate juhendamiseks lähtuvalt töökohapõhise õppe spetsiifikast. 

Kui soovite oma praeguseid või tulevasi töötajaid koostöös Kuressaare Ametikooliga töökohapõhise õppe raames koolitada või võtta omale tööle õpipoissi, siis võtke ühendust:

Janne Tamm 
janne.tamm@ametikool.ee
+372 452 4620

ESF logo

Avaldatud 23.03.2018. Viimati muudetud 27.11.2023.