Praktika

Praktika on kutseõppe tasemeõppe osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid. Praktika sooritamise käigus kinnistab õpilane teoreetilisi teadmisi ja täiendab praktilisi oskusi ning kujundab hoiakuid.

Lisaks toimub koolipõhise õppetöö praktikale ka töökohapõhine õpe, kus ettevõttes toimuva praktilise õppe osakaal moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust.

Igaks õppeaastaks koostatakse  praktikagraafik, milles määratakse kindlaks kooli kõikide erialarühmade praktikaperioodid.

Praktikakorralduse eeskiri ja praktikajuhendid

Praktikakorralduse eeskiri ja praktikajuhendid (O365 kaust õppesuundade kaupa)>link opens on new page

Tunnustatud praktikaettevõtted>

Kohustuslikud praktikadokumendid õppijale on:
  • kolmepoolne allkirjastatud praktikaleping (õpilane, kool, ettevõte),
  • individuaalne praktikakava,
  • praktikapäevik (täidetakse Tahvlis),
  • ettevõtte tagasisideleht,
  • praktikaaruanne.

 

 

Avaldatud 23.03.2018. Viimati muudetud 02.04.2023.