Õppetöö ja töökorralduse täpsustused 20.03 kell 11.00

Loomise kuupäev 20.03.2020

20.03 kell 10 käsitles ametikooli nõukogu e-koosolekul järgmiseid teemasid:

1. Koolitoit. HTM juhise järgi ei kanta koolitoidu raha õpilastele, kui ei ole tegu praktikatega. HTM pani koolidele ülesande selgitada välja õppijad, kes vajaksid koolilõunat. Ametikoolis teevad vastava kaardistuse rühmajuhatajad, kes esitava selle esimesel võimalusel juhtõpetajatele.

2. Õpilaste internetiühenduste või arvutite puudumise kaardistamine. Hetkel on teada üks tehnoloogia õppesuuna õppija, kelle internetiühendus on e-õppes osalemiseks ebapiisav. Kui rühmajuhatajate poolt läbi viidava kaardistuse tulemusel selgub veel vajadusi, on võimalik otsida neile lahendusi sh koostöös kohalike omavalitsustega. Rühmajuhatajad edastavad oma kaardistuse juhtõpetajatele.

3. Õpilaskodu kohatasu. Pool märtsikuu kohatasust arvestatakse ettemaksuna alates sellest ajast, kui õpilaskodu taas avatakse. Vahepealse aja eest kohatasu arveid ei esitata.

4. Kevadine vastuvõtt. Vastuvõtt viiakse läbi. Avaldusi saab esitada SAIS keskkonna kaudu. Sisseastujatel on võimalus saada maikuus kinnitus vastuvõtmise kohta. Vastuvõtuvestlused ja -katsed viiakse läbi elektrooniliselt.

5. Koolivaheaeg. Järgmisel nädalal on päevaõppe õppijate koolivaheaeg. See on puhveraeg õpetajatele, et töötada välja e-õppematerjale ning valmistuda e-õppe jätkamiseks alates 30. märtsist. Uusi õppeülesandeid õppijatele ei anta. Õppijad, kellel on õppevõlad, jätkavad võlgu olevate õppeülesannete täitmist.

6. Olukord koolis. Arutati erinevaid stsenaariume, mis puudutavad õppetöö jätkamist ja töötajate/õppijate õppetöökodadesse lubamist alates 30. märtsist.

Erialavaldkondade olukorrad on erinevad. Mõnes õppesuunas on võimalik õppetööga distantsõppes täiel määral jätkata. Teiste puhul ei toimu praktikaid ettevõtetes ega praktilist õpet. On töötajaid ja õppijaid, kes on haigestunud. Täpne ülevaade testitute ja positiivse COVID-19 proovi saajate osas puudub. Töötajatel on kohustus informeerida vahetut juhti haigestumistest.

Otsused tavapärase õppetöö jätkamiseks ja koolide avamiseks tehakse ministeeriumi ja vabariigi valitsuse poolt. Ametikool võtab õppetöö korraldamist ja õppeaasta lõpetamist puudutavaid otsuseid vastavalt nendele juhistele vastu jooksvalt.

Nõukogu järgmine e-koosolek on E 23.03 kell 10.

Viimati muudetud 20.03.2020.