Sisseastumine

Erialad

Täpsem info eelolevate sisseastumiste kohta on siin!


Vaata ka sisseastumisavalduse esitamise ja dokumentide infot!

Kutsevaliku õppekava - 1a

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - päevaõpeEeldus alustamiseksEelneva haridusnõudetaÕppeaeg1 a

UUS ÕPPEKAVA! 
SISSEASTUMISAVALDUSI SAAB ESITADA ALATES 7.07.2020

Kuressaare Ametikoolis käivitatav kutsevalikuõppe aasta aitab teadlikumalt teha karjäärivalikuid ja jätkata õpiteed nii noortel kui ka täiskasvanutel. See on aastane õpe neile, kes ei ole oma erialavalikus veel kindlad. Seega - kui ei tea, millist eriala edasiõppimiseks valida, siis kutsevaliku õppel osalemine aitab ennast ning mitmeid erialasid paremini tundma õppida, et seeläbi teha teadlikum valik.  

Endale huvipakkuva ja oma eeldustele vastava eriala või töö valimine ei pruugi olla lihtne. Karjääri kujundamise ja juhtimise oskused, enese tundma õppimine,  otsustamisküpsus, oskus seada endale eesmärke ja tegutseda nende poole liikudes, kujunevad noortel erinevas tempos ning maailmas pidevalt toimuvate muudatuste tõttu tuleb meil kõigil sõltumata east aeg-ajalt oma järgmiste eluliste sammude peale mõelda ja otsuseid teha.

Teadlikuma  eriala- ja karjäärivaliku tegemiseks ning lähemalt erinevate erialadega tutvumiseks on ellu kutsutud uus tasemeõppe õppekava kutsehariduses – kutsevalikuõpe.

Mis on kutsevalikuõpe?

Kutsevaliku õppe eesmärgiks on,  et õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud ning sotsiaalse valmiduse sobiva eriala valimiseks kutseõppes, õpingute jätkamiseks ja/või tööturule siirdumiseks.

Eelkõige on tegemist õppija karjääri kujundamise pädevuste arendamisega, mille tulemusena suureneb tema suutlikkus teha enesekohaselt teadlik eriala, õppevormi ja -koha valik või asuda tööle.

Programmi käigus saavad õppijad läbi praktiliste tegevuste tutvuda erinevate erialadega. Eesmärk ei ole saavutada erialane kvalifikatsioon.

Samuti on eesmärk pakkuda õppijale kompaktset võimalust saada ülevaade Kuressaare Ametikooli erialadest ja partnerorganisatsioonide (Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus, Eesti Töötukassa, SA Innove Rajaleidja keskus Saaremaal, Kuressaare Avatud Noortekeskus ja noorte Tugila, Noortegarantii tugisüsteem,  Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium, Saaremaa valla lastekaitse- ja sotsiaalosakonna spetsialistid, tööandjate esindajad, jt) poolt pakutava toe võimalustest läbi võrgustikutöö.

 "Õppekava võimaldab  hoida end aktiivsena, soodustab kooliskäimise ja õppimise harjumuse teket ja püsimist ning annab võimaluse avastada oma tugevused, millele toetudes oma edasist teed haridus- ja töömaailmas kujundada."

Marju Põld, karjäärinõustaja, kutsevalikuõppe projektijuht

Kellele?

Sihtrühmaks on vähemalt 15-aastased õppima asuda soovijad (seega ka täiskasvanud), kes on:

 • põhihariduseta, kuid soovivad siseneda kutseõppesse;
 • soovivad katkestada/on katkestanud õpingud Kuressaare Ametikoolis;
 • põhiharidusega, kuid ei ole jätkanud õpinguid;
 • HEV keskharidusega inimesed, kelle soov on alustada kutseõpet;
 • saanud varasemalt tõhustatud või erituge õppimisel ja vajavad säärast tuge ka kutseõppeasutuses;

või/ja kellel on:

 • püsivad õpiraskused (mille tuvastamise aluseks on üldjuhul märge asjaomases riiklikus infosüsteemis);
 • emotsionaalsed raskused ja/või käitumisraskused.

Samuti on oodatud need huvilised, kelle vähesed akadeemilised võimed või sotsiaalsed oskused, ebapiisav valmidus jätkata õpinguid, valida eriala, suunduda tööturule või ebapiisav eesti keele oskus on tekitanud vajaduse süsteemse lisatoe järele.

Sihtrühma alla ei kuulu väljakujunenud sõltuvusprobleemidega inimesed, kes samaaegselt ei saa nõustamisteenust mõnest toetavast asutusest või kes ei nõustu vajaliku nõustamisteenuse programmiga partnerilt. Samuti ei kuulu sihtrühma intellektipuudega, nägemis- ja kuulmispuudega inimesed.

Plaanis on vastu võtta 15 õpilast.

Erialal õpitakse

Kutsevalikuõppe  õppekava moodustub kohustuslikest põhiõpingutest ja valikõpingutest, õppekava maht on 60 EKAP. Kohustuslikud põhiõpingud moodustavad 30% ja valikõpingud 70% õppekava mahust.

Õppekava sisaldab praktiliste oskuste ja üldpädevuste arendamist ning vajadusel täiendavat õpet üldharidusainetes. Eesmärgiks on õpilase huvidest, suutlikkusest ja vajadustest lähtuv võimalikult individuaalne õpitee.

Põhiõpinguteks (maht 18 EKAP) on:

 • eesti keel
 • inglise keel
 • matemaatika
 • õiguse alused
 • õpioskused
 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • kehaline kasvatus
 • tervise- ja ohutusõpetus
 • individuaalne (vajaduspõhine) tegevus.

1/3 põhiõpingute mahust on individuaalne toetamine ja nõustamine. Õpetajad koostavad õppematerjalid lähtuvalt iga õpilase olemasolevast tasemest, võimetest ja seatud eesmärkidest

Valikõpingute hulka kuuluvad (maht 42 EKAP):

 • arvutiõpetus
 • ehitusviimistlus ja üldehitus
 • toitlustamise valdkonna alused
 • kujundaja
 • majutus- ja iluteenindus
 • sõiduautotehnik
 • väikelaevaehitus
 • loodusained (bioloogia, füüsika, keemia)
 • sotsiaalained (geograafia, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus).

Nende hulgast valib õpilane 8 moodulit. Samuti valib õpilane valikõpingute erialamoodulitest ühe eriala (spetsialiseerumine), millel sooritab praktikajuhendaja juhendamisel projektitöö ja omandab praktilised oskused.

Kutsevalikuõppes on olulisel kohal õppija kaasatus õppeprotsessi nii eesmärkide seadmisel kui ka saavutatu hindamisel. Kooli õppekavas ja individuaalses õppekavas seatud õpiväljundite saavutamist õpingute jooksul ja lõpus hindab nii õpilane ise kui ka kutsevaliku õppekavaga seotud personal.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt (mittehindeliselt). Õppija arengule antakse sõnalist tagasisidet kujundava hindamise põhimõtteist lähtuvalt.

Kui õppekavas seatud õpiväljundid on saavutatud, loetakse kutsevaliku õpe läbituks ja õppijale väljastatakse kooli lõputunnistus kutsevaliku õppekava läbimise kohta.

Õppetöö ajad

 • Õppetöö viiakse üldjuhul läbi tööpäeviti E-R kell 8.30-16.00
 • Õppeperiood üldjuhul septembrist juunini

Tugisüsteem

Kogu õpingute perioodil  saavad õpilased vastavalt vajadusele tugispetsialistidelt eripedagoogilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ja tuge ning karjäärinõustamist, vajadusel ka psühholoogilist nõustamist. Individuaalset tuge pakuvad õpilastele muidugi ka õpetajad.

Kutsevaliku õppekava õpilane on kutseõppe tasemeõppe õpilane ning talle laienevad kõik tasemeõppe õpilase kohustused ja õigused (sh toetused). Osalejatele pakutakse mitmekülgset nõustamist, koolilõuna toetust, sõidutoetust ning vajadusel ka õpilaskodu kohta.

Töö ja -edasiõppimisvõimalused

Kutsevalikuõpe on kutseõppeks ettevalmistav tasemeõpe, millega omandatakse teise kvalifikatsioonitaseme õpiväljundid ja valmisolek õpingute jätkamiseks ning tööturule siirdumiseks.

Sisseastumise ajakava

 • Sisseastumisavalduse esitamine 1.06.2020 kuni 09.08.2020
 • Vastuvõtuvestlus 11.08.2020 ajavahemikul 9-17 ruumis Õ-201
 • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 21.08.2020
 • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 27.08.2020

Õppetöö algus septembris 2020.

Sisseastumiskatsed

 • Sisseastumisvestlusel viiakse läbi põhjalik intervjuu, kuhu on kaasatud karjäärinõustaja. Karjäärinõustaja analüüsib intervjuu põhjal õppija motivatsiooni, toe vajadust ja õppekava sobivust konkreetsele õppijale.