Sisseastumine

Kutsevaliku õpe - 9k

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne - päevaõpeEeldus alustamiseksEelneva haridusnõudetaÕppeaeg9k

KUTSEVALIKUÕPE - mis see on?

Kutsevalikuõpe Kuressaare Ametikoolis on õpe neile, kes ei ole oma eriala- ja karjäärivalikutes veel kindlad. Õppes osalemine aitab:

 • täiendada enda karjäärialaseid oskuseid (enesetundmine, sotsiaalsed oskused, õpioskused, püsivus, analüüsioskused, eesmärkide seadmine jm)
 • tutvuda erinevate erialadega
 • hoida end aktiivsena
 • karjäärinõustaja abiga saada suuremat selgust enda tugevustest ja soovidest ning töötamise võimalustest.
 • teadlikumalt teha karjäärivalikuid, luua enda karjääriplaan, jätkata õpiteed, leida tööd.

Seega - kui ei tea, millist eriala edasiõppimiseks valida või millist tööd tegema hakata, siis kutsevalikuõppel osalemine aitab ennast ning mitmeid erialasid paremini tundma õppida, et seeläbi teha teadlikum valik.

Õppe täpsema sisu ja kestvuse saab ise lähtuvalt oma vajadustest valida (1-9 kuud). Õpe on statsionaarne ja koolipõhine, osalemiseks vanuse ülempiir (vanus vähemalt 15 eluaastat) ja hariduspiirang puuduvad. Hindeid ei panda. Kui läbida kogu programm (60 ekap), saab tunnistuse.

Vaata ametikooli virtuaaltuuriga>

Õppekava eesmärk

Meie kooli kutsevalikuõppe õppekava eesmärk on, et õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud ning sotsiaalse valmiduse sobiva eriala valimiseks kutseõppes, õpingute jätkamiseks ja/või tööturule siirdumiseks.

Väga olulisel kohal õppes on karjääri kujundamise oskuste arendamine, mille tulemusena suureneb suutlikkus teha enesekohaselt teadlik eriala, õppevormi ja -koha valik või asuda tööle.

Samuti on eesmärk pakkuda sihtgruppi kuuluvatele õpilastele kompaktset võimalust saada ülevaade Kuressaare Ametikooli erialadest ja partnerorganisatsioonide poolt pakutava toe võimalustest. Partneriteks on Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus, Rajaleidja, Eesti Töötukassa, Kuressaare Avatud Noortekeskus ja noorte Tugila, Noortegarantii tugisüsteem, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium, Saaremaa valla lastekaitse- ja sotsiaalosakonna spetsialistid, tööandjate esindajad jt.

Õppekava sisaldab praktiliste oskuste, sotsiaalsete oskuste, üldpädevuste ja võtmepädevuste ning ülekantavate oskuste arendamist.

Õppija omandab Kutseharidusstandardis kirjeldatud 2. taseme õppe õpiväljundid (kirjeldatud Kutsevalikuõppe õppekavas).

Kutsevaliku õppe raames pakutakse õpilastele suurendatud individuaalset tuge, seda eelkõige lähtudes hariduslikust erivajadusest.

Kellele?

Sihtrühmaks on vähemalt 17-aastased õppima asuda soovijad (seega ka täiskasvanud), keda iseloomustab üks alljärgnevaist:

 • põhihariduseta, kuid soovivad siseneda kutseõppesse.
 • soovivad katkestada/on katkestanud õpingud Kuressaare Ametikoolis;
 • põhiharidusega, kuid ei ole jätkanud õpinguid;
 • keskharidusega, kuid ei ole jätkanud õpinguid;
 • haridusliku erivajadusega inimesed, kelle soov on alustada kutseõpet;
 • saanud varasemalt tõhustatud või erituge õppimisel ja vajavad säärast tuge ka kutseõppeasutuses;

või/ja kellel on:

 • püsivad õpiraskused
 • emotsionaalsed raskused ja/või käitumisraskused.

Samuti on oodatud need huvilised, kelle vähesed akadeemilised võimed või sotsiaalsed oskused, ebapiisav valmidus jätkata õpinguid, valida eriala, suunduda tööturule või ebapiisav eesti keele oskus on tekitanud vajaduse süsteemse lisatoe järele.

Plaanis on vastu võtta 15 õpilast.

Erialal õpitakse

Õppe täpsema sisu ja kestvuse saad ise valida, nii nagu on vaja just Sulle (1-9 kuud).

Kutsevalikuõppe õppekava koosneb kohustuslikest põhiõpingutest ja valikõpingutest.

Õppekava sisaldab praktiliste oskuste ja üldpädevuste arendamist. Eesmärgiks on õpilase huvidest, suutlikkusest ja vajadustest lähtuv võimalikult individuaalne õpitee. Suurt rõhku pannakse õppija individuaalsele toetamisele.

Põhiõpinguteks on

 • õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • õpioskused
 • õiguse alused
 • eesti keel
 • inglise keel
 • matemaatika
 • kehaline kasvatus
 • individuaalne tegevus

1/3 põhiõpingute mahust on individuaalne toetamine ja nõustamine. Õpetajad koostavad õppematerjalid lähtuvalt iga õpilase olemasolevast tasemest, võimetest ja seatud eesmärkidest.

Valikõpingute hulka kuuluvad

 • Arvutiõpetus
 • Ehitusviimistlus ja üldehitus
 • Toitlustamise valdkonna alused
 • Kujundaja
 • Majutus-ja iluteenindus
 • Väikelaevaehitus
 • Sõiduautotehnik
 • Loodusained (bioloogia, füüsika, keemia)
 • Sotsiaalained (geograafia, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus)
 • Praktika koolis
 • Vajaduspõhine lisatugi

Valikainete hulgast saab õpilane ise valida. Kutsevalikuõppes on olulisel kohal õppija kaasatus õppeprotsessi nii eesmärkide seadmisel kui ka saavutatu hindamisel.

Kooli õppekavas ja individuaalses õppekavas seatud õpiväljundite saavutamist õpingute jooksul ja lõpus hindab nii õpilane ise kui ka kutsevaliku õppekavaga seotud personal.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt (mittehindeliselt). Õppija arengule antakse sõnalist tagasisidet kujundava hindamise põhimõtteist lähtuvalt.

Kui õppekavas seatud õpiväljundid on saavutatud, loetakse kutsevaliku õpe läbituks ja õppijale väljastatakse kooli lõputunnistus kutsevaliku õppekava läbimise kohta.

Vaata õppekava!

Õppetöö ajad

 • Õppetöö viiakse üldjuhul läbi tööpäeviti E-R kell 8.30-16.00
 • Õppeperiood algab septembris
 • Õppetööga saab liituda kogu õppeaasta vältel
 • Minimaalne õppimise kestvus on 1 kuu, maksimaalne kestvus on 9 kuud

Kaugemalt tulijaid saavad õpingute ajal elada ametikooli õpilaskodus.

Tugisüsteem

Kogu õpingute perioodil  saavad õpilased vastavalt vajadusele tugispetsialistidelt eripedagoogilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ja tuge ning karjäärinõustamist, vajadusel ka psühholoogilist nõustamist. Individuaalset tuge pakuvad õpilastele muidugi ka õpetajad.

Kutsevaliku õppekava õpilane on kutseõppe tasemeõppe õpilane ning talle laienevad kõik tasemeõppe õpilase kohustused ja õigused (sh toetused). Osalejatele pakutakse mitmekülgset nõustamist, koolilõuna toetust, sõidutoetust ning vajadusel ka õpilaskodu kohta. Õppijal on Haigekassa kindlustus.

Töö ja -edasiõppimisvõimalused

Kutsevalikuõpe on kutseõppeks ettevalmistav tasemeõpe, millega omandatakse teise kvalifikatsioonitaseme õpiväljundid ja valmisolek õpingute jätkamiseks ning tööturule siirdumiseks.

Sisseastumise ajakava

 • Sisseastumisavalduse esitamine 29.11.2021 kuni 9.01.2022
 • Vastuvõtuvestlus 13.01.2021 kell 10 ruumis Õ201.
 • Õpilaskandidaat kinnitab hiljemalt 22.01.2021 elektroonilises vastuvõtu õppeinfosüsteemis SAIS enda kooli õppima asumise.
 • Vastuvõtutulemused kinnitatakse vastuvõtukomisjoni poolt 20.01.2022.
 • Õppetöö algab veebruaris 2022.

Sisseastumiskatsed

 • Sisseastumisvestlusel viiakse läbi intervjuu, kuhu on kaasatud karjäärinõustaja. Karjäärinõustaja analüüsib intervjuu põhjal õppija motivatsiooni, toe vajadust ja õppekava sobivust konkreetsele õppijale.

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee

 "Õppekava võimaldab  hoida end aktiivsena, soodustab kooliskäimise ja õppimise harjumuse teket ja püsimist ning annab võimaluse avastada oma tugevused, millele toetudes oma edasist teed haridus- ja töömaailmas kujundada."

Marju Põld
karjäärinõustaja, kutsevalikuõppe projektijuht

Täpsem info kutsevalikuõppest: marju.pold@ametikool.ee

Kutsevalikuõppe rahastus

Projekt viiakse ellu Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ rahastatava vooru  „Kutsevaliku õppe rakendamine kutseõppeasutustes“ projektist  “Kutsevaliku õppe rakendamine Kuressaare Ametikoolis”. Projekt kestab 1.09.2021-30.06.2023.