Sisseastumine

Kutsevaliku õpe – 6 kuud või 1 aasta

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhine – päevaõpeEeldus alustamiseksEelneva haridusnõudeta. Vanus vähemalt 17Õppeaeg1 aasta

KUTSEVALIKUÕPE – mis see on?

Kutsevaliku õpe on noori erialaseks kutseõppeks või tööturule suundumiseks ettevalmistav tasemeõpe.

Sihtgruppi kuuluvatel õpilastel on võimalus saada ülevaade Kuressaare Ametikooli erialadest ja partnerorganisatsioonide poolt pakutava toe võimalustest. Partneriteks on Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus, Rajaleidja, Eesti Töötukassa, Kuressaare Avatud Noortekeskus ja Noorte Tugila, Noortegarantii Tugisüsteem, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium, Saaremaa valla lastekaitse- ja sotsiaalosakonna spetsialistid, tööandjate esindajad jt.

Õppekava sisaldab praktiliste oskuste, sotsiaalsete oskuste, üldpädevuste ja võtmepädevuste ning ülekantavate oskuste arendamist.

Kutsevaliku õppe raames pakutakse õpilastele suurendatud individuaalset tuge, seda eelkõige lähtudes hariduslikust erivajadusest.

Õppes osalemine aitab:

 • täiendada enda karjäärialaseid oskuseid (enesetundmine, sotsiaalsed oskused, õpioskused, püsivus, analüüsioskused, eesmärkide seadmine jm)
 • tutvuda erinevate erialadega
 • hoida end aktiivsena
 • saada karjäärinõustaja abiga suuremat selgust enda tugevustest ja soovidest ning töötamise võimalustest
 • teha teadlikumalt karjäärivalikuid, luua enda karjääriplaani, jätkata õpiteed, leida tööd.

Vaata ametikooli virtuaaltuuriga>

Kellele?

Sihtrühmaks on vähemalt 17-aastased õppima asuda soovijad (kuid mitte vanemad kui 26 aastat), keda iseloomustab üks alljärgnevaist:

 • põhihariduseta, kuid soovivad siseneda kutseõppesse;
 • on katkestamas või katkestanud õpingud Kuressaare Ametikoolis;
 • põhi- või keskharidusega, kuid ei ole jätkanud õpinguid;
 • haridusliku erivajadusega inimesed, kelle soov on alustada kutseõpet;
 • saanud varasemalt tõhustatud või erituge õppimisel ja vajavad sellist tuge ka kutseõppeasutuses;
 • sisserännanud ja/või puuduliku eesti keele oskusega noored

või/ja kellel on

 • püsivad õpiraskused;
 • emotsionaalsed ja/või käitumisraskused.

Erialal õpitakse

Põhiõpingute moodulites

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Õpioskused
 • Õiguse alused
 • Eesti keel
 • Inglise keel
 • Matemaatika
 • Kehaline kasvatus
 • Individuaalne tegevus

1/3 põhiõpingute mahust on individuaalne toetamine ja nõustamine. Õpetajad koostavad õppematerjalid lähtuvalt iga õpilase olemasolevast tasemest, võimetest ja seatud eesmärkidest.

Valikõpingute moodulites

 • Arvutiõpetus
 • Ehitusviimistlus ja üldehitus
 • Toitlustamise valdkonna alused
 • Kujundaja
 • Majutus- ja iluteenindus
 • Väikelaevaehitus
 • Sõiduautotehnik
 • Loodusained (bioloogia, füüsika, keemia)
 • Sotsiaalained (geograafia, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus)
 • Praktika koolis
 • Vajaduspõhine lisatugi

Valikaineid saab õpilane ise valida. Kutsevalikuõppes on olulisel kohal õppija kaasatus õppeprotsessi nii eesmärkide seadmisel kui ka saavutatu hindamisel.

Kooli õppekavas ja individuaalses õppekavas seatud õpiväljundite saavutamist õpingute jooksul ja lõpus hindab nii õpilane ise kui ka kutsevaliku õppekavaga seotud personal.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt (A). Õppija arengule antakse sõnalist tagasisidet kujundava hindamise põhimõtteist lähtuvalt.

Kui õppekavas seatud õpiväljundid on saavutatud, loetakse kutsevaliku õpe läbituks ja õppijale väljastatakse kooli lõputunnistus koos hinnetelehega.

Vaata õppekava>

Õppetöö ajad

 • Õppetöö toimub tööpäeviti E–R kell 8.30–16.00
 • Õppeperiood algab septembris
 • Õppetööga saab liituda kogu õppeaasta vältel

Kaugemalt tulijad saavad õpingute ajal elada ametikooli õpilaskodus>.

Tugisüsteem

Kogu õpingute perioodil  saavad õpilased vastavalt vajadusele tugispetsialistidelt eri- ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ja tuge ning karjäärinõustamist, vajadusel ka psühholoogilist abi. Individuaalset tuge pakuvad õpilastele muidugi ka õpetajad.

Kutsevaliku õppe õppekava õpilane on kutseõppe tasemeõppe õpilane ning talle laienevad kõik tasemeõppe õpilase kohustused ja õigused (sh toetused). Osalejatele pakutakse mitmekülgset nõustamist, koolilõuna toetust, sõidutoetust. Õppijal on Haigekassa kindlustus.

Töö ja -edasiõppimisvõimalused

Kutsevaliku õpe on kutseõppeks ettevalmistav tasemeõpe, millega omandatakse teise kvalifikatsioonitaseme õpiväljundid ja valmisolek õpingute jätkamiseks ning tööturule siirdumiseks.

Sisseastumise ajakava

Talvine vastuvõtt

 • Dokumentide esitamine 28.11.2022 kuni 8.01.2023.
 • Vestlus toimub 12.01 kell 10 ruumis Õ201.
 • Kool kinnitab vastuvõtu tulemused 19.01.2023.
 • Õpilaskandidaat kinnitab õppima asumise hiljemalt 23.01.2023.
 • Õppetöö algus veebruaris 2023.

Suvine vastuvõtt

 • Dokumentide esitamine 1.03.2023 kuni 6.08.2023.
 • Vestlus 08.08 kell 10 ruumis Õ-201.
 • Vastuvõtu tulemuste kinnitamine kooli poolt 16.08.2023.
 • Õppimatuleku kinnitamine õpilaskandidaadi poolt hiljemalt 21.08.2023.
 • Õppetöö algus septembris 2023.

Vaata lisainfot vastuvõtudokumentide ja -korralduse kohta siit>

Sisseastumiskatsed

 • Sisseastumisvestlusel viiakse läbi intervjuu, kuhu on kaasatud karjäärinõustaja. Karjäärinõustaja analüüsib intervjuu põhjal õppija motivatsiooni, toe vajadust ja õppekava sobivust konkreetsele õppijale.

Esita sisseastumisavaldus: sais.ee

 "Õppekava võimaldab  hoida end aktiivsena, soodustab kooliskäimise ja õppimise harjumuse teket ja püsimist ning annab võimaluse avastada oma tugevused, millele toetudes oma edasist teed haridus- ja töömaailmas kujundada."

Marju Põld
karjäärinõustaja

Kutsevaliku õppe rahastus

Projekt viiakse ellu Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ rahastatava vooru  „Kutsevaliku õppe rakendamine kutseõppeasutustes“ projektist  “Kutsevaliku õppe rakendamine Kuressaare Ametikoolis”. Projekt kestab 1.09.2021-30.06.2023.