Kinnisvarahooldaja (2a)

Õppekava eesmärgiks on võimaldada hariduslike erivajadustega õppijal omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid töötamiseks ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes ning luua eeldused konkureerimiseks avalikul tööturul, seal püsima jäämiseks, edasisteks õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

Käesolev õppekava põhineb riiklikult ettenähtud õpisisule, kuid kohandatud spetsiaalselt erivajadustega inimestele jõukohaseks. Vajadusel (kui õppeprogramm osutub liiga kergeks/raskeks, ilmnevad muud asjaolud) tehakse õppetöö käigus õppijale sobivad muudatused. Õppeprogrammis läbitakse vaid erialaained.

Loe selle eriala kohta rajaleidja.ee ametikirjelduste andmebaasist

Nädalas on õppijal 30 tundi. Õpperühma suurus on kuni 12 õppijat.

Õpingud sisaldavad endas mitmeid valdkondi, millest olulisemad on ehitus- ja remonditöödega ning aiandusega seotud õppeained. Lisaks puusepa-, ehitusjärgsed puhastustööd, klienditeenindus, arvutiõpetus jms. Praktika toimub üldjuhul ettevõttes, kuid kui õpilane ei ole erivajadusest tingituna selleks suuteline, sooritatakse praktika kooli juures või tehakse kokkulepe mõne asutusega, kus suudetakse pakkuda rohkemat juhendamist ja abi. 

Iga õpilase praktika korraldus vaadatakse läbi individuaalselt. 

Üldist toimetulekut toetavad ained on kodukorrastus, toiduvalmistamine ja käsitöö.

Kõike õpitavat ja harjutatavat saab õppija kasutada hilisemas tööelus, kuid ka isikliku elu korraldamisel. Õppijate potentsiaalsed töökohad on kooli lõpetamisel heakorra- ja ehitusfirmad, korteriühistud, turismifirmad jne.

Koolis on olemas erivajadusega õpilasele vajalik tugisüsteem: sotsiaalpedagoog, eriõppe juhtõpetaja ja vajadusel ligipääs psühholoogile. Igapäevaselt kerkivate probleemidega aitab toime tulla rühmajuhataja. 

Meil ei ole võimalust pakkuda tugiisikut, viipekeele tõlki, spetsiaalselt pimedatele kohandatud õppematerjali. Õppetöö toimub 2 õppekompleksis: Kuressaares ja ca 3 km linnast väljas, Upal. Õppekomplekside vahel liigub koolipäevadel õpilasbuss.

Koolil on õpilaskodu.

Õppekava struktuur

 

Mooduli nimetus

Õppenädalad
I Üldõpingute moodulid  
1. Sissejuhatus erialasse 1
2. Majanduse ja ettevõtluse alused 1
3. Tööseadusandluse alused 1
4. Suhtlemine ja asjaajamise alused 1
5. Erialane A-võõrkeel 1
6. Arvutiõpetus 2
II Põhiõpingute moodulid  
1. Joonestamine 2
2. Töö- ja keskkonna ohutus 1
3. Ehitus moodulid (koos praktikaga) 22
4. Remonditööde moodulid (koos praktikaga) 14
5. Tehnosüsteemide hooldus 4
6. Puhastustööd 3
7. Klienditeenindus 1
8. Aianduse moodulid (koos praktikaga) 14
9. Puusepatööd (valikaine) 4
III  Toimetulekut toetavad moodulid (valikained)  
1. Kodukorraldus 3
2. Toiduvalmistamine 3
3. Käsitöö 2

Juhul, kui õpilane ei ole oma erivajaduse tõttu suuteline konkureerima avalikul tööturul, püütakse leida võimalus kasutada teisi spetsiaalselt puudega inimestele mõeldud riiklikke tööturu teenuseid (Eesti Töötukassa vahendusel) või asuda toetatud töötamise teenusele riiklikus sotsiaalhoolekande süsteemis koostöös kohaliku omavaliltsusega.

Sooviavaldusi võtame erandjuhtudel vastu ka septembris.

Palume võtta ühendust telefonil 45 24 600/ 45 24 662/502 0279 (Kai Rannastu – eriõppe juhtõpetaja)

  • Õppeaeg: 2 aastat
  • Õppekava tase: 3
  • Esmaõpe
  • Põhihariduse baasil
2 t3  põhihariduse baasil 

Sisseastumiskatsed

  • vestlus

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

  • isikut tõendav dokument
  • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia
  • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
  • alaealistel tervisetõend või selle koopia
  • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek