Kinnisvarahooldaja (2a)

KBEEriala annab oskused töötada oskustöölisena kinnisvara korrashoiu valdkonnas hoone ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohooldusel ja heakorratöödel.

Õppetöö on kohandatud erivajadustega inimestele jõukohaseks. Vajadusel (kui õppeprogramm osutub liiga kergeks/raskeks, ilmnevad muud asjaolud) tehakse õppetöö käigus õppijale sobivad muudatused. Õppeprogrammis läbitakse vaid erialaained.

Loe selle eriala kohta rajaleidja.ee ametikirjelduste andmebaasist

Nädalas on õppijal 30 tundi. Õpperühma suurus on kuni 8 õppijat.

Õpingud sisaldavad endas mitmeid valdkondi, millest olulisemad on:

 • hoonete sisepuhastus- ja koristustööd
 • krundi heakord ja haljastus
 • hooldus- ja remonditööd


Lisaks õpitakse puusepa- ja ehitustöid, inglise keelt, arvutiõpetust. Praktika toimub üldjuhul ettevõttes. Kui õpilane ei ole erivajadusest tingituna selleks suuteline, sooritatakse praktika kooli juures või tehakse kokkulepe mõne asutusega, kus suudetakse pakkuda rohkemat juhendamist ja abi. 

Iga õpilase praktika korraldus vaadatakse läbi individuaalselt. 

Kõike õpitavat ja harjutatavat saab õppija kasutada hilisemas tööelus, kuid ka isikliku elu korraldamisel. Õppijate võimalikud töökohad on kooli lõpetamisel heakorra- ja ehitusfirmad, korteriühistud, turismiteenuseid pakkuvad ettevõtted jne.

Koolis on olemas erivajadusega õpilasele vajalik tugisüsteem: sotsiaalpedagoog ja vajadusel ligipääs psühholoogile. Igapäevaselt kerkivate probleemidega aitab toime tulla rühmajuhataja, kellel on pikaaegne kogemus erivajadustega õppijatega töötamisel. 

Meil ei ole võimalust pakkuda tugiisikut, viipekeele tõlki, spetsiaalselt pimedatele kohandatud õppematerjali. Õppetöö toimub kahes õppekompleksis: Kuressaares ja ca 3 km linnast väljas, Upal asuvas Tehnoloogiamajakas. Õppekomplekside vahel liigub koolipäevadel õpilasbuss.

Koolil on õpilaskodu.

Mida õpitakse

 

Mooduli nimetus

Õppemaht (EKAP)
  Põhiõpingute moodulid 100
1. Kinnisvarahooldaja alusteadmised 8
2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6
3. Erialane võõrkeel (inglise keel) 6
4. Hoonete sisepuhastus- ja koristustööd 15
5. Krundi heakord ja haljastus 10
6. Ehitiste ja krundi rajatiste konstruktsioonide hooldus ning remont 25
7. Praktika hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide hooldusel ning heakorratöödel 30
  Valikõpingute moodulid 20
1. Maalritööd 5
2. Betoonitööd 5
3. Haljasalade rajamine ja hooldamine 6
4. Väikevormide rajamine 3
5. Kiviaiad ja -sillutised 4
6. Puitkonstruktsioonide renoveerimine 3
7. Avatäidete ja voodrilaudise paigaldamine 6
8. Puude istutamine ja järelhooldus 6

Vaata ka õppekava!

Juhul, kui õpilane ei ole oma erivajaduse tõttu suuteline konkureerima avalikul tööturul, püütakse leida võimalus kasutada teisi spetsiaalselt puudega inimestele mõeldud riiklikke tööturu teenuseid (Eesti Töötukassa vahendusel) või asuda toetatud töötamise teenusele riiklikus sotsiaalhoolekande süsteemis koostöös kohaliku omavaliltsusega.

Sooviavaldusi võtame erandjuhtudel vastu ka septembris.

Palume võtta ühendust telefonil 45 24 600/ 45 24 6616/502 1220 (Andres Meisterson – juhtõpetaja)

 • Õppeaeg: 2 aastat
 • Õppekava tase: 4
 • Esmaõpe
 • Põhihariduse baasil
2 4. tase  põhihariduse baasil 

Sisseastumiskatsed

 • vestlus

Vajalikud dokumendid ja vastuvõtuinfo

 • isikut tõendav dokument
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel ametikoolis kinnitatud koopia (kevadisel vastuvõtul, kui põhikool on lõpetamisel: väljavõte põhikooli e-päeviku hinnetest)
 • 1 foto suurusega 3 x 4 cm (saab teha ka koha peal)
 • alaealistel tervisetõend või selle koopia
 • alaealistel vanema või eestkostja kirjalik nõusolek